Цөөн үгээр

- “Малчдын зөвлөгөөн-2023 - Уриалга - “МАЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨН”-2023

ЗДТГ-ын шилэн дансны товч мэдээлэл

Нийтэлсэн: 1 жилийн өмнө Үзсэн: 191

 2021 онд нийтдээ 5 бүлгийн 151 мэдээлэл оруулах төлөвлөгөөтэй бөгөөд эхний 5-р сарын 21-ны байдлаар 60 мэдээллийг шилэн дансанд байршуулахаас хугацаа хоцроолгүй цаг тухай бүр байршуулан 100 хувийн гүйцэтгэлтэй ажиллаж байна. Төсвийн гүйцэтгэлийг байгууллага тус бүрээр гарган шилэн данс болон цаасан хэлбэрээр ил тод байдлын самбарт байршуулан ажиллалаа.

Сар бүр 5 сая төгрөгөөс дээш мөнгөн дүнтэй гүйлгээг шилэн дансанд байршуулдаг бөгөөд 2021 оны эхний 5-р сарын байдлаар ОНХСангийн хөрөнгө оруулалт болон сумын төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардлаас хийгдсэн дараах гүйлгээнүүдийг шилэн дансанд байршуулсан.

Үүнд:

  • Шинэ ЭМТөвийн тоног төхөөрөмж /ор/-ийн урьдчилгаа – 8,340,000 төгрөг
  • Дотуур байрны зөөлөн эдлэлийн санхүүжилт -8,000,0000 төгрөг
  • 1, 2-р багт цахим худаг хийх урьдчилгаа -11,100,000 төгрөг
  • 8-ын гүүрийн засвар арчилгаа- 9,500,000 төгрөг